מה קובע חוק איסור לשון הרע?

לשון הרע היא התבטאות פומבית כלפי אחר, אשר פגעה או עלולה הייתה לפגוע, בשמו הטוב ובכבודו ומהווה עילה תביעת לפי חוק איסור לשון הרע. בתי המשפט רואים בחומרה פגיעה אמיתית בשמו הטוב של האדם, אך אינם ממהרים לפסוק פיצויים בכל מקרה בו מוגשת תביעת בגין הוצאת לשון הרע. מדוע?

הקביעה כי התבטאות מסוימת היא לשון הרע, פירושה בהכרח, הגבלת חופש הביטוי. לאור חשיבותו של עקרון חופש הביטוי בשיטת המשפט הישראלית, סבורים בתי המשפט כי אין להגבילו, אלא במקרים שבהם התובע נפגע באופן ממשי מההתבטאות, או כי פוטנציאל הפגיעה היה ממשי. אלמנט הפומביות בהוצאת דיבה, הוא בעל תפקיד מרכזי, היות שהנחת המוצא היא כי רק אמירה שנשמעה ברבים, פוגעת בשמו הטוב של האדם. אין מקום להגן על התבטאויות שנאמרו בין שני אנשים בלבד.

לצד דרישת הפרסום, אשר ייתכן ומקשיחה את היכולת לקבל פיצוי בגין לשון הרע, קובע חוק לשון הרע כי, קבלת פיצוי איננה מותנית בגרימת נזק בפועל, אלא די בכך כי התובע יוכיח כי ההתבטאות הייתה עלולה לפגוע בו.

במשרד עורכי הדין בן קרפל ושות'

עורך דין לשון הרע חיפה ועורך דין לשון הרע תל אביב ובשאר המחוזות – נמצא צוות מיומן של עורכי דין להוצאת דיבה שעוסקים בדיני לשון הרע בכל יום בשנה, מבוקר עד ליל. צוות עורכי הדין במשרד ניהלו – ומנהלים – מאות תיקי לשון הרע בחיפה, בקריות, בתל אביב ובעצם בכל ערכאות השפיטה במדינת ישראל. ייצגנו – ואנחנו מייצגים – מאות תובעים ונתבעים לפי חוק איסור לשון הרע. והתוצאות, לא פחות ממעולות. יחד, טיפלנו בעשרות משברים תקשורתיים מורכבים (ומוכרים מאוד בציבוריות הישראלית) בהצלחה מרובה ולשביעות רצונם של לקוחותינו. משרד עורכי-דין בן קרפל ושות, עורכי דין ללשון הרע ולהגנת הפרטיות, מבטיח ייצוג מעולה וייחודי בנוף עורכי-הדין; טיפול פרטני וייחודי בכל עניין ועניין, כאילו היה זה העניין היחיד המצוי על שולחננו.

חוק איסור לשון הרע – סעיפים חשובים

כאשר בית המשפט פוסק פיצויים בעילה של הוצאת לשון הרע, הוא למעשה שם גבולות לחופש הביטוי. מפאת היותו של חופש הביטוי, אחד מן העקרונות הבסיסיים והחשובים ביותר בכל מדינה דמוקרטית, לרבות בישראל, תביעת לשון הרע המתקבלת על ידי בית המשפט, איננו תרחיש שכיח.

כל הקורא את חוק איסור לשון הרע, יבחין מיד כי חלק נכבד מסעיפי החוק, מוקדשים להגנה מפני אחריות בלשון הרע, בין אם מדובר בטענות הגנה ובין אם בפרסומים מותרים, שהחוק אינו רואה בהם לשון הרע.

להלן סקירה של הסעיפים המרכזיים של חוק איסור לשון הרע:

1. הגדרת המונח: סעיף 1 לחוק, מגדיר מהי לשון הרע וקובע בין השאר כי העילה כוללת התבטאות שפרסומה עלול לבזות, ללעוג ולהשפיל אדם, בשל מוצא, גיל, דת וכולי. כמו כן, אוסר חוק איסור לשון הרע, להתבטא בפומבי באופן שיפגע במשרתו של אדם, בעסק שלו או במקצועו.

2. צורת ההתבטאות שנדרשת על פי החוק: סעיף 2 לחוק מגדיר את דרישת הפרסום. בהתאם לסעיף זה, חוק לשון הרע חל אך ורק על אמירות פומביות. האמירה אינה חייבת להיות בעל פה, אלא יכולה להיות בכתב, לרבות בצליל, ציור וכדומה. 

3. סנקציה פלילית: לשון הרע היא עבירה פלילית ועוולה אזרחית. משכך, קובע חוק איסור לשון הרע בסעיף 6 כי המפרסם לשון הרע, דינו מאסר של שנה.

4. סנקציה אזרחית: הנפגע מלשון הרע, רשאי להגיש תביעה אזרחית ולקבל פיצוי כספי. כמו כן, מעניק חוק לשון הרע, אפשרות לתובע, לקבל פיצוי ללא הוכחת הנזק שגרם לו הנתבע, והדבר מופיע בסעיף 7 א’ לחוק.

ההגנות לנתבעים הקבועות בחוק 

סעיפים רבים בחוק איסור לשון הרע, מוקדשים להגנות מפני אחריות בגין לשון הרע. ראשית, ישנו סעיף 13 הדן בפרסומים מותרים, אשר פרסומם לא יהווה כמובן לשון הרע. מעבר לזאת, קובע חוק איסור לשון הרע, שתי טענות הגנה אפשריות: הגנת אמת בפרסום, המופיעה בסעיף 14 לחוק והגנת תום הלב, הקבועה בסעיף 15.

הגנת אמת בפרסום חלה כאשר פלוני פרסם דבר אשר הוא אמת והיה לו עניין ציבורי. יש לציין כי המפרסם אינו חייב להוכיח את אמיתות האמירה, אלא די בכך שישכנע את בית המשפט, כי הוא סבר שהאמירה היא אמת. למידע נוסף קראו את המאמר על הגנת – אמת בפרסום.

הגנת תום הלב מונה מספר נסיבות ספציפיות, אשר בהן, לא תיחשב התבטאות כלשון הרע, למשל, כאשר הפרסום היה בגדר הבעת דעה על התנהגות הנפגע כבעל דין. דוגמא נוספת, כאשר האמירה הייתה ביקורת על יצירה שהנפגע פרסם בפומבי ושהייתה כרוכה בה ביקורת שכזו. להרחבה על הגנה זו קראו את המאמר – הגנת תום לב.

אז מתי ניתן להגיש תביעה בגין לשון הרע לפי החוק?

פרסומו של דבר מה פוגעני, אין בו די כדי להיחשב כלשון הרע כאשר חוק איסור לשון הרע מגדיר בצורה מפורשת את התנאים לקיומה של לשון הרע. בהתאם לחוק על מנת שניתן יהיה להגיש תביעת לשון הרע  ראשית לכל, צריך להתקיים מרכיב הפרסום ובלעדיו, לא קיימת כלל עילת תביעה. כמו כן, נדרשת כוונה לפגוע מצד המפרסם ואם אמירה כלשהי פגעה שלא בכוונה, היא איננה בגדר לשון הרע.

חשוב לזכור כי תביעת לשון הרע תידחה, גם כאשר הייתה למפרסם כוונה לפגוע, כל עוד עומדת לו הגנת אמת הפרסום. כאשר הוכיח הנתבע כי הוא סבר שדבר הפרסום הוא אמת וכאשר הוכח כי היה בפרסום עניין ציבורי, כוונתו של הנתבע איננה רלוונטית. אולם, אם לנתבע לא עומדת כל טענת הגנה ואמירתו פורסמה ברבים והיא פגעה או שהיה בה פוטנציאל לפגיעה בתובע, סביר להניח כי תביעת לשון הרע תתקבל.

החוק מגדיר באופן מפורש את עילת התביעה. במקרים רבים, דוחים בתי המשפט, תביעת אלו, מפאת טענות הגנה שהציג הנתבע, הקבועות בחוק. אף במקרים בהם לא עמדה לנתבע, טענת הגנה, בית המשפט אינו ממהר להטיל אחריות בגין לשון הרע, בשל שמירה על חופש הביטוי.

להרחבה בנושא סיכוי תביעה לפי חוק איסור לשון הרע קראו את המאמר על – תביעת לשון הרע

במשרד עורכי הדין בן קרפל ושות'

עורך דין לשון הרע חיפה ועורך דין לשון הרע תל אביב ובשאר המחוזות – נמצא צוות מיומן של עורכי דין להוצאת דיבה שעוסקים בדיני לשון הרע בכל יום בשנה, מבוקר עד ליל. צוות עורכי הדין במשרד ניהלו – ומנהלים – מאות תיקי לשון הרע בחיפה, בקריות, בתל אביב ובעצם בכל ערכאות השפיטה במדינת ישראל. ייצגנו – ואנחנו מייצגים – מאות תובעים ונתבעים לפי חוק איסור לשון הרע. והתוצאות, לא פחות ממעולות. יחד, טיפלנו בעשרות משברים תקשורתיים מורכבים (ומוכרים מאוד בציבוריות הישראלית) בהצלחה מרובה ולשביעות רצונם של לקוחותינו. משרד עורכי-דין בן קרפל ושות, עורכי דין ללשון הרע ולהגנת הפרטיות, מבטיח ייצוג מעולה וייחודי בנוף עורכי-הדין; טיפול פרטני וייחודי בכל עניין ועניין, כאילו היה זה העניין היחיד המצוי על שולחננו.

לאיזה חלק במאמר תרצו לחזור?

הוגשה כנגדכם תביעה? נדרשת הגנה מקצועית וחדה?
הכפישו אתכם? את העסק שלכם? אתם בעיצומו של משבר

עורך דין אדם קרפל ועורך דין בן קרפל| בן קרפל ושות' משרד עורכי דין

לייעוץ משפטי השאירו פרטים

דילוג לתוכן